zpět

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

 

Pro příště na co nezapomenout...

 

Se skončením pracovního poměru zaměstnance souvisí řada povinností zaměstnavatele. Jedná se především o tyto povinnosti:
  1. Vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) v poslední den trvání pracovního poměru, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak (§ 313 odst. 1 zákoníku práce).
  2. Vydat zaměstnanci na jeho žádost posudek o pracovní činnosti (tzv. pracovní posudek) ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení žádosti zaměstnance (§ 314 zákoníku práce).
  3. Oznámit příslušné zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ) ukončení pracovního poměru ve lhůtě 8 dnů (§ 10 zákona č. 48/1997 Sb., § 94 zákona č. 187/2006 Sb.).
  4. Odeslat příslušné OSSZ (PSSZ) evidenční list důchodového pojištění do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku (§ 38 a 39 zákona č. 582/1991 Sb.).
  5. Vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzení pro Úřad práce ČR o průměrném výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti v poslední den trvání pracovního poměru, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak (§ 313 odst. 2 zákoníku práce).
  6. Oznámit soudu nebo soudnímu exekutorovi, který nařídil výkon soudního rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo exekuci, že povinný (zaměstnanec) přestal v organizaci pracovat, a zaslat jim vyúčtování provedených srážek ve lhůtě do 1 týdne. Oznámit správnímu úřadu, který nařídil úřední exekuci, že povinný (zaměstnanec) přestal v organizaci pracovat, a zaslat mu vyúčtování provedených srážek ve lhůtě do 8 dnů.(§ 295 odst. 2 občanského soudního řádu, § 189 odst. 2 daňového řádu).

 

 

 

  © PS Media s.r.o.  -  © Radek Szurman